Louis Vuitton + FIFA - © Ryan Chappell
Louis Vuitton + FIFA - © Ryan Chappell
Louis Vuitton + FIFA - © Ryan Chappell
Louis Vuitton + FIFA - © Ryan Chappell
Louis Vuitton + FIFA - © Ryan Chappell
Louis Vuitton + FIFA - © Ryan Chappell
Louis Vuitton + FIFA - © Ryan Chappell
Louis Vuitton + FIFA - © Ryan Chappell
Louis Vuitton + FIFA - © Ryan Chappell
Louis Vuitton + FIFA - © Ryan Chappell

Photographer Dan Beleiu. Stylist Pau Avia.

Louis Vuitton + FIFA